วิธีการแก้ 1.7.10 - Forge จอขาวปัญหาจะเป็นดังภาพครับ ใน 1.7.10 - Forgeให้เราทำการเพิ่ม

-Dforge.forceNoStencil=true

ลงใน JVM Arguments ดังภาพครับ