วิธีการแก้ 1.7.10 - Forge จอขาว







ปัญหาจะเป็นดังภาพครับ ใน 1.7.10 - Forge



ให้เราทำการเพิ่ม

-Dforge.forceNoStencil=true

ลงใน JVM Arguments ดังภาพครับ